Tema: Minimér risikoen for tvangsarbejde i jeres værdikæder

Ingen virksomheder ønsker tvangsarbejde i deres værdikæder – alligevel sker det. Læs her, hvordan du gennem ansvarlig virksomhedsadfærd kan håndtere risici forbundet med tvangsarbejde.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Mange tror, at slavearbejde hører fortiden til. Men moderne slaveri findes stadig i dag, og på verdensplan er mere end 50 millioner mennesker fanget i det.

Tvangsarbejde og udnyttelse af arbejdskraft er moderne slaveri. Det sker i produktionen af varer rundt omkring i hele verden: fra børn, der graver kobolt ud til mobiltelefoner i miner, til gældbundne folk, der plukker teblade til supermarkeder.

Ingen virksomheder ønsker at blive forbundet med tvangsarbejde. Men hvordan håndterer man risici for at blive det?

Hvad er tvangsarbejde?

Tvangsarbejde defineres i International Labour Organizations (ILO) konvention om tvangsarbejde (fra 1930, nr. 29), som ethvert arbejde eller enhver ydelse som mennesker ikke udfører frivilligt, og som afkræves under en trussel om straf, herunder tab af rettigheder eller privilegier. Det kan også ske via skjulte metoder, såsom gennem manipuleret gæld, tilbageholdelse af identitetspapirer eller trusler om angivelse til immigrationsmyndighederne.  

Tvangsarbejde er udbredt i alle verdens regioner. Det findes i mange industrier, men International Labour Organization (ILO) fremhæver særligt landbrug, byggeri, produktion, udvinding, underholdningsindustrien og den uformelle økonomi, herunder husarbejdere, som havende den største risiko for tvangsarbejde.

Flere faktorer påvirker risikoen for tvangsarbejde

Tvangsarbejde opstår ikke ud af ingenting. Det forårsages af en række sociale, politiske og økonomiske faktorer. Se eksempler på faktorer, du skal være særligt opmærksom på, nedenfor:

 

Din virksomheds forretningspraksis kan bidrage til at øge risikoen for tvangsarbejde, eksempelvis via: 

 1. Indflydelse på leverandører via din indkøbspraksis, fx krav til korte leveringstider, forventninger til høj fleksibilitet, forsinkede betalinger og pres for lave priser.
   
 2. Dårlig bogføring/registrering og brug af underleverandører uden ordentlig kontrol.
   
 3. Arbejdstageres manglende adgang til rettigheder, såsom foreningsfrihed, minimumsløn, sikre arbejdsforhold, klagemekanismer og mulighed for genoprejsning.

Lovgivning, lokale skikke og politikker kan bidrage til arbejderes sårbarhed overfor at ende i tvangsarbejde. Faktorer, du bør være særligt opmærksom på, inkluderer:

 1. Diskrimination og forskelsbehandling på baggrund af eksempelvis køn, kaste, nationalitet eller etnicitet. Kvinder møder særligt risici forbundet med seksuelt misbrug og udnyttelse.
   
 2. Restriktive immigrationspolitikker og korruption i regeringen.
   
 3. Manglende lovgivning, håndhævelse og tilsyn mht. arbejdstagerrettigheder.
   
 4. Undertrykkelse af menneskerettigheder, herunder foreningsfrihed, ytringsfrihed, mediernes uafhængighed, samt civilsamfundsorganisationers mulighed for frit at operere.

Håndtér risikoen for tvangsarbejde

OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder indeholder forventninger til ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne forklarer også, hvordan du kan håndtere risici for negative påvirkninger af omverdenen. 

Som virksomhed forventes du, jf. OECD's Retningslinjer, at håndtere aktuelle og potentielle risici for tvangsarbejde i din egen virksomhed, i din leverandørkæde og hos dine andre forretningsforbindelser. 

I praksis betyder dette en implementering af menneskeretlig due diligence i din virksomheds politikker og processer.

En god implementering vil gøre din virksomhed i stand til at identificere, forebygge, afhjælpe og redegøre for, hvordan den håndterer aktuelle og potentielle krænkelser og negative påvirkninger af menneskerettighederne, herunder tvangsarbejde, som er afledt af virksomhedens aktiviteter. Det vil også bidrage til bedre at kunne håndtere medieeksponering og reducere skader på din virksomheds omdømme. 

Find inspiration i nedenstående oversigt over, hvad du bør være særligt opmærksom på, når du vil minimere risikoen for tvangsarbejde i din værdikæde.

Lav en risikovurdering, hvor overvejelser forbundet med risici i værdikæden, såvel som i dine egne forretningsaktiviteter, indgår.

Identificér, om der er særlige risici for tvangsarbejde i din værdikæde ved blandt andet at undersøge:

 1. Geografisk betingede risici, herunder regulatoriske, lovgivningsmæssige, sociale, politiske og økonomiske faktorer i et land, som risikerer at bidrage til tvangsarbejde (fx restriktive politikker over for migrantarbejdere eller tilstedeværelse af særligt udsatte befolkningsgrupper).
   
 2. Sektorspecifikke risici, herunder udbredelsen af tvangsarbejde i en særlig sektor eller produktion af et produkt.

Enhver virksomhed kan forårsage, bidrage til eller være direkte forbundet med tvangsarbejde. Derfor er det vigtigt, at du også identificerer risici i dine egne forretningsaktiviteter.

Dette kan eksempelvis indebære, at du:

 1. Forstår din værdikæde og kortlægger, hvor der er risiko for tvangsarbejde. Som en del af dette kan det være relevant at identificere aktører i din værdikæde, fx producenter, underleverandører, agenter og arbejdskraftudbydere, uformelle arbejdere, direkte kunder og partnere.
   
 2. Identificerer blinde vinkler i din værdikæde – risici har tendens til at være større længere ude i værdikæden.
   
 3. Undersøger interne forretningsprocedurer, som risikerer at bidrage til tvangsarbejde, såsom urealistiske krav til leverandører eller sanktioner mod at gøre opmærksom på problemer i værdikæden.
   
 4. Overvejer risici forbundet til ydelser, herunder en virksomheds hovedkvarter, rengøring, transport, logistik, lagre, pakning, sikkerhed, forarbejdning og distributionsnetværk.
   
 5. Vurderer udbredelsen af adfærd, som kan øge risikoen for tvangsarbejde. Dette indebærer blandt andet brugen af underleverandører, udvidede og komplekse ansættelsesforhold (fx brugen af vikarer og private rekrutteringsbureauer).
   
 6. Vurderer om dine krav til leverandøren, eksempelvis om høj fleksibilitet og lave priser, kan øge risikoen for tvangsarbejde. Korte tidsfrister eller øget pres for lave priser fører til risici for udnyttelse af arbejdskraft længere nede i værdikæden, såsom lange arbejdstider eller tvunget overarbejde.

Det er vigtigt, at du krydsrefererer din værdikæde med de landerisici, sektorrisici og risici for arbejdere, som du har identificeret.

Læs mere om din virksomheds ansvar under hvor langt rækker ansvaret?

For at kunne vurdere en specifik risiko for tvangsarbejde i din værdikæde eller egen forretning kræver det, at du har detaljerede, nøjagtige og aktuelle oplysninger direkte fra en lokalitet. Dette kan især være udfordrende længere ude i værdikæden, hvor du ikke har direkte forretningsforbindelser.

Oplysninger leveret direkte af arbejdere eller arbejdsrepræsentanter er centralt for at kunne vurdere, hvorvidt tvangsarbejde eller andre krænkelser af arbejdsrettighederne finder sted. Sådanne vurderinger må muligvis udføres af en specialist med det rette lokalkendskab og sprogegenskaber.

I nogle tilfælde er det dog ikke muligt eller sikkert at få information fra arbejderne (eksempelvis hvis arbejderne overvåges konstant), og derfor kan man også søge at få information fra andre lokale informanter. Eksempler herpå er fagforeninger, NGO’er, brancheforeninger, ambassader, taxachauffører, markedspladser mm.

Før du som virksomhed tager skridt mod at reducere risici forbundet med tvangsarbejde, er det vigtigt, at du identificerer muligheder for at påvirke forandring og vurderer din individuelle påvirkningskraft. 

Din evne til at håndtere risikoen for (og faktiske tilfælde af) tvangsarbejde vil afhænge af, hvor godt dine politikker og processer herfor er forankret i virksomheden, dine metoder for leverandørstyring samt styrken af din interessentinddragelse. 

For at være bedst forberedt kan du blandt andet:

 1. Gennemgå din virksomheds beslutningsprocesser og ansvarlighedsstrategier og sørge for forankring på ledelsesniveau. Overvej også implementering af procedurer til at håndtere risici for tvangsarbejde, kapacitetsopbygning og vurdér graden af tillid og længden/stabiliteten i forretningsforhold. 
   
 2. Gennemgå politikker og procedurer. Dette kan blandt andet handle om at sikre, at risici forbundet til tvangsarbejde er dækket i din virksomheds code of conduct, at relevante interessenter involveres i udviklingen af politikker, og at der er fastlagt processer for at følge op på overholdelsen af politikker.
   
 3. Gennemgå leverandørers kapacitet til at håndtere risici, herunder om de har tilstrækkelig viden, forståelse og ressourcer til at forebygge og håndtere tvangsarbejde. Støt kapacitetsopbygning.
   
 4. Indgå i strategiske partnerskaber og multistakeholderinitiativer med blandt andre NGO'er, andre virksomheder, lokale og internationale fagforeninger og brancheorganisationer, samt organisationer og institutioner. 

Håndtering af risici for tvangsarbejde kan tage tid og vil kræve planlægning og samarbejde, før man kan opnå forandring. Når et reelt tilfælde med tvangsarbejde opstår eller opdages, er det modsat vigtigt at handle hurtigt, men også korrekt, for at forhindre yderligere misbrug og for at opnå det bedst mulige resultat. Det er en god idé at have systemer på plads til at håndtere sådanne situationer på forhånd, i stedet for kun som reaktion på en opstået situation. 

Du kan håndtere risici for tvangsarbejde ved blandt andet at:

 1. Justere din forretningspraksis, eksempelvis ved at forenkle dine værdikæder, bygge ligeværdige og langsigtede forretningsforhold med leverandører samt implementere relevante KPI'er og standardprocedurer til håndtering af tvangsarbejde. 
   
 2. Informere arbejderne om deres rettigheder, forpligtelser og støtteordninger. Dette kan gøres i samarbejde med NGO'er, fagforeninger eller arbejderrepræsentanter.
   
 3. Sørge for klagemekanismer og mulighed for genoprejsning på en måde, som er sikker og tryg for arbejderne, og på et sprog og i et format som arbejderne kan forstå. 
   
 4. Identificere og håndtere faktorer, der kan bidrage til tvangsarbejde, såsom ulovlige lønfradrag, mangel på fagforeninger og foreningsfrihed, manglende bevidsthed om rettigheder, opkrævning af rekrutteringsgebyr, tvungen indkvartering eller transport, samt unødigt pres på leverandører gennem krav om lave priser og korte leveringstider. 
   
 5. Sikre at relevante funktioner i din virksomhed og hos dine leverandører får den fornødne træning til at kunne identificere tvangsarbejde og de faktorer, som øger risikoen for tvangsarbejde. 

Hvis en reel situation med tvangsarbejde opstår eller bliver identificeret i din værdikæde, har du et ansvar for at reagere. Proaktiv etablering af procedurer til at håndtere en sådan situation vil hjælpe dig med at reagere hurtigt og hensigtsmæssigt. 

Du kan håndtere en opstået situation med tvangsarbejde ved blandt andet at:

 1. Have en standardprocedure (en såkaldt SOP) til håndtering af tvangsarbejde. En standardprocedure kan blandt andet hjælpe dig til at identificere relevante interessenter, som kan hjælpe med at løse problemet; til at samarbejde med andre virksomheder, som også får produceret på den samme lokation eller hos den samme leverandør; og til hvordan du eventuelt kan afvikle et forretningsforhold, hvor der er manglende engagement eller bevis for passende håndtering af problemet. 
   
 2. Sørge for at håndteringen af situationen tager udgangspunkt i den berørte arbejder og dennes særlige vilkår og behov. 
   
 3. Sikre genoprejsning og eventuel kompensation til arbejderen. 

Løbende opfølgning på, og formidling af, virkningen af de skridt der er taget for at håndtere og forhindre tvangsarbejde i din værdikæde, er en integreret del af menneskeretlig due diligence. 

Du bør derfor løbende følge op på, om dine leverandører og samarbejdspartnere lever op til dine krav om tvangsarbejde ved løbende at indhente informationer om den enkelte leverandørs eller forretningspartners arbejde med due diligence. 

Dette kan eksempelvis gøres ved hjælp af leverandørbesøg, tredjepartsaudits og dialog med leverandøren, såvel som med lokale interessenter (NGO'er, fagforeninger, mv.). 

Du kan udarbejde handlingsplaner i samarbejde med leverandøren for at udbedre risici for tvangsarbejde. Hvis en leverandør efter gentagne forsøg ikke ændrer forholdene, kan du overveje at skifte leverandøren ud. Forsøg at hjælpe leverandøren til at få situationen i orden. Dialog er den bedste vej til udvikling. Men et afbrudt forretningsforhold er nogle gange den sidste udvej.

For at skabe åbenhed om dit arbejde med at undgå tvangsarbejde bør du offentligt redegøre for det og beskrive konkrete indsatser, udfordringer, prioriteringer og resultater. Det bør ske løbende.

Offentlig rapportering om effekten af eventuelle afhjælpende handlinger, som er truffet af din virksomhed eller din leverandør, er en integreret del af at føre transparent og ansvarlig virksomhed. 

NCP Danmark behandler klager over tvangsarbejde

I NCP Danmark behandler vi klager over mulige overtrædelser af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, herunder krænkelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder. 

Indklages din virksomhed til NCP Danmark for muligt tvangsarbejde i din værdikæde, vil vi i behandlingen af din sag blandt andet kigge på, om du kan dokumentere, at du har haft processer på plads til at håndtere risici for tvangsarbejde.

8 råd til ansvarlig virksomhedsadfærd

Her er nogle praktiske råd til, hvordan din virksomhed kan forsøge at forhindre tvangsarbejde i at opstå og hjælpe arbejdere i at blive fri for yderligere udnyttelse:

 1. Hjælp arbejdstagere til at forstå deres rettigheder, fx foreningsfrihed, og sørg for at uafhængige fagforeninger får adgang til arbejdspladserne, så de kan organisere arbejderne og repræsentere deres interesser.
   
 2. Promovér klagemekanismer og whistleblowerordninger, som gør det muligt for arbejdstagere at rejse klager om udnyttelse og overgreb.
   
 3. Undgå at indføre generelle forbud mod ansættelse af særlige befolkningsgrupper, fx ungarbejdere eller flygtninge, da dette kan udsætte dem for endnu større skade og i endnu mere sårbare situationer. 
   
 4. Reducér længden og kompleksiteten af din værdikæde, så du har et bedre overblik over, hvad der sker. 
   
 5. Sørg for at fremme direkte og langsigtet beskæftigelse frem for overdreven brug af underleverandører og midlertidige kontrakter.
   
 6. Undgå hurtige reaktioner og ugennemtænkte beslutninger, såsom øjeblikkeligt at ophæve kontrakten med en leverandør, uden at tage hensyn til risici forbundet med arbejdstagernes trivsel. 
   
 7. Sørg for at arbejdstagerne ikke bliver opkrævet rekrutteringsgebyrer eller andre former for skjulte gebyrer (fx for transport, facilitering af visum eller tilbud om oversættelsestjenester). 
   
 8. I nogle lande er den nationale lovgivning restriktiv og kan bidrage til arbejdstageres afhængighed. Overvej her at introducere foranstaltninger, som kan reducere virkningen af sådanne restriktioner (fx at udstede erklæringer som tillader migrantarbejdere at forlade landet, i lande hvor migrantarbejdere på sponsorerede visa ikke må rejse ud af landet uden arbejdsgivers tilladelse)