NCP Danmarks mødereferater

Læs referater fra NCP Danmarks møder her.

Online deltagelse: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat), Helga Askgaard Estrup (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet. 

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat), Helga Askgaard Estrup (sekretariat)

Online deltagelse: Anne Mette Erlandsson Christiansen

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Nyt fra Erhvervsstyrelsen 

  Kontorchef, Camilla Hjermind, gav en status på Erhvervsstyrelsens arbejde med bæredygtighedsreguleringer, herunder bl.a. CSRD og CSDDD. Erhvervsstyrelsen fokuserer på at skabe målrettet vejledning til både SMV’er og lovpligtigt omfattede virksomheder i ESG og bæredygtighedsregulering. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil desuden fremadrettet have fokus på at styrke SMV’ernes håndtering af ESG- og bæredygtighedsrapportering.
   
 3.  Status på klager 

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 4. Til godkendelse 

  4.1. Nordisk-baltisk erklæring ifm. nordisk-baltisk videndelingsseminar 

  NCP Norge har fremsat et ønske om at underskrive en fælles erklæring på det nordisk-baltiske netværksmøde i maj, der fremhæver NCP’ernes rolle i et regulatorisk set-up omkring ansvarlig virksomhedsadfærd. NCP Danmark kan støtte op om en sådan erklæring. 

  4.2 Årsberetning 2023 

  Et udkast til årsberetningen for 2023 blev godkendt. 

  4.3 Regnskab for 2023 

  Regnskabet for 2023 blev godkendt.
   
 5. Til orientering 

  5.1 Working Party on Responsible Business Conduct d. 5.-8. marts 

  Sekretariatet deltager i OECD’s Working Party on Responsible Business Conduct d. 5.-8. marts i Paris. På dagsordenen er blandt andet en policydiskussion om national og international regulering på ansvarlig virksomhedsadfærd, diskussioner om de opdaterede retningslinjer ift. miljø, klima, AI og teknologi og flere peer reviews. 

  5.2 Status på oversættelse af OECD’s Retningslinjer og opdatering af sagsbehandlingsvejledning 

  Sekretariatet informerede NCP Danmark om, at arbejdet med oversættelsen af OECD’s retningslinjer og opdateringen af sagsbehandlingsproceduren er igangsat.
   
 6. Eventuelt 

  Referatet fra sidste NCP-møde blev godkendt. Der blev planlagt et ekstraordinært NCP-møde fredag d. 15. marts. 
   

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat) og Helga Askgaard Estrup (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager 

  Aktuelle klager gengives ikke i det eksterne referat.
   
 3. Til orientering 

  3.1. Referat fra sidste møde 

  Referatet fra sidste ekstraordinære NCP-møde blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  3.2. Peer Review af NCP Finland 

  Et sekretariatsmedlem deltager i et kommende peer review af NCP Finland i maj 2024. 

  3.3. Nordisk-baltisk NCP-netværksmøde 

  Formanden, et NCP-medlem og sekretariatet deltager i det årlige nordisk-baltiske NCP-netværksmøde i midten af maj.
   
 4. Eventuelt 

  4.1. Næste ordinære møde  

  Det næste ordinære NCP-møde finder sted den 4. marts 2024.
   

Tilstede: Linda Nielsen(formand), Maria Bjerre, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Kim Christiansen, Kim Haggren, Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat) og Helga Askgaard Estrup (sekretariat).

 1. Velkommen v. formanden
   
 2. Til drøftelse 

  2.1. Tidsregistrering 

  NCP Danmark vendte et udkast til en oversigt over tidsregistrering for NCP-medlemmer. Oversigten viser hvilke typer af aktiviteter, der kan registreres i regi af NCP’et. Oversigten blev godkendt. 

  2.2. Planlagte arrangementer i foråret 2024 

  Der blev orienteret om de kommende internationale arrangementer i regi af NCP. Det handler bl.a. det årlige nordisk-baltiske vidensdelingsseminar i Estland samt et planlagt peer review af Finland, der begge afholdes i maj 2024.
   
 3. Habilitet 

  Et medlems habilitet blev drøftet. De øvrige medlemmer traf beslutning om, at der ikke var tale om inhabilitet i det pågældende tilfælde.
   
 4. Eventuelt
   

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat) og Helga Askgaard Estrup (sekretariat). 

Online deltagelse: Anne Mette Erlandsson Christiansen og Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v. formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i det eksterne referat. 
   
 3. Øvrige sager

  3.1. Status på oversættelse af OECD’s retningslinjer 

  Sekretariatet er godt i gang med oversættelsen af OECD’s opdaterede retningslinjer og nærmer sig et første udkast til oversættelsen. Sekretariatet læner sig bl.a. op ad en ordliste, der blev udarbejdet i forbindelse med oversættelsen af UN Guiding Principles i 2021. Det forventes at sende oversættelsen i høring hos interessenter, der blandt andet kan komme med faglige input til, hvordan retningslinjerne bedst oversættes.

  3.2. Opsamling på strategiseminar

  NCP Danmark havde ingen bemærkninger til referatet fra strategiseminaret, som derfor blev godkendt.
   
 4. Til orientering 

  4.1. Orientering fra WPRBC og NCP Network Meetings den 6. - 10. november 2023 v. formanden, Kim Haggren og sekretariatet.

  Formanden orienterede NCP Danmark om NCP netværksmøderne hos OECD i Paris i november, hvor der især var interesse for Danmarks arbejde med offentlige indkøb. Et medlem nævnte, at det var givende at kunne deltage online. Det næste NCP netværksmøde bliver holdt første uge i marts.

  4.2. Opsamling fra konferencer: Global Compact netværksmøde den 16. november 2023, due diligence på Christiansborg den 21. november 2023, Dansk Erhverv Netværksmøde den 11. december 2023

  Formanden berettede om to events i november omkring hhv. living wage hos Global Compact og en multistakeholder-konference på Christiansborg om virksomheders samfundsansvar, hvor hun holdt oplæg om NCP’ets rolle. Sekretariatet har - da formanden selv var forhindret - holdt oplæg hos Dansk Erhverv med både fysisk og online deltagelse af virksomheder om OECD’s retningslinjer.

  4.3. Orientering fra UN Global Forum on Business and Human Rights den 27. – 29. november 2023 i Geneve.

  Et sekretariatsmedlem deltog i UN Global Forum on Business and Human Rights, hvor der især var fokus på menneskerettigheder i forbindelse med klima, udvindingssektoren og Science & Tech.
   
 5. Eventuelt 

  5.1. Peer review af Finlands NCP 

  NCP’et er blevet spurgt af OECD’s RBC-sekretariat, om de vil deltage i et peer review af Finland, hvilket der var opbakning til i NCP’et.

  5.2. De næste møder

  Mødedatoer for et ekstraordinært NCP-møde i start februar og ordinært NCP-møde i start marts vil blive afklaret i en doodle, som sekretariatet sender ud. 

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat), Helga Askgaard Estrup (sekretariat) 

 1. Velkommen v. formanden

  Formanden bød velkommen. 
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet. 
   
 3. Til drøftelse og godkendelse

  3.1 Strategidag den 23. november 2023 

  Den 23. november 2023 afholder NCP Danmark et årligt strategiseminar. Temaet bliver “NCP Danmark i et regulatorisk set-up under forandring”. Programmet for dagen bliver blandt andet at diskutere NCP’ets rolle i lyset af CSDDD, at dykke ned i OECD’s opdaterede retningslinjer fra juni 2023, hvor særligt miljø-kapitlet er blevet udvidet med biodiversitet, cirkulær økonomi og klima samt at tage på virksomhedsbesøg. 
   
 4. Til orientering

  4.1 Status fra Erhvervsstyrelsen 

  Kontorchef, Camilla Hjermind, i Erhvervsstyrelsen gav en status på styrelsens arbejde med CSRD, CSDD og øvrige lovforslag fra EU. Erhvervsstyrelsens rolle er bedst muligt at støtte virksomheder i arbejdet med reguleringerne gennem digitalisering, standardisering og vejledning. 

  4.2 OECD-webinarer om de opdaterede retningslinjer  Der blev orienteret om to webinarer fra OECD omkring de opdaterede retningslinjer, der blev afholdt den 6. og 19. oktober. NCP Danmark promoverede de to webinarer på NCP’s hjemmeside og LinkedIn. 

  4.3 WPRBC og NCP-netværksmøde den 6.-10. november 2023 

  Der blev orienteret om det kommende møde i Working Party i OECD samt NCP netværksmøde, som afholdes på OECD’s hovedsæde i Paris. Møderne vil bl.a. fokusere på, hvordan de opdaterede retningslinjer bedst promoveres, diskutere anbefalinger i peer reviews og strategiske projekter i OECD, der er relevante for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

  4.4 Oplæg ved Global Compact netværksmøde den 16. november 2023 

  Formanden har sagt ja til at deltage ved et arrangement om fair living wages, som Global Compact Danmark arrangerer for deres europæiske Global Compact Netværk.  

  4.5 Konference om due diligence på Christiansborg den 21. november 2023 

  Formanden deltager ved et arrangement omkring CSDDD, som en række NGO’er afholder på Christiansborg. 

  4.6 UN Global Forum on Business and Human Rights den 27.-29. november 2023 i Geneve  

  FN afholder et Global Forum omkring erhvervsliv og menneskerettigheder. Et sekretariatsmedlem deltager på vegne af Erhvervsstyrelsen. 

  4.7 Næste ordinære NCP-møde er  13. december 

  Det næste ordinære NCP-møde er den 13. december.  
   
 5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Haggren, Kim Christiansen, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Julie Torup-Villadsen (sekretariat), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat) og Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat)

 1. Velkommen v. formanden

  Formanden bød velkommen. 
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet. 
   
 3. Til drøftelse og godkendelse

  3.1 Igangsættelse af opdatering af sagsbehandlingsvejledning som følge af revisionen af OECD’s retningslinjer

  Revisionen af OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder fra juni 2023 har aktualiseret behovet for at revidere NCP Danmarks sagsbehandlingsvejledning, som ligger til grund for institutionens behandling af klager, så den dels inkorporerer ændringer ift. retningslinjerne, dels de erfaringer som NCP’et har gjort sig gennem de seneste års klagebehandling.

  Sekretariatet præsenterede på den baggrund en plan for opdateringen af sagsbehandlingsvejledningen. I overensstemmelse med vejledningen vil den nuværende information omkring klagebehandling, som angivet på hjemmesiden, ligeledes skulle opdateres. Disse forventes at kunne offentliggøres i 2024.

  3.2. Strategidag den 23. november 2023

  Den 23. november 2023 afholder NCP Danmark dets årlige strategiseminar. Sekretariatet modtog på mødet input og forslag til mulige temaer for dagen fra NCP Danmarks medlemmer. Det blev besluttet, at sekretariatet i koordination med formanden udarbejder et udkast til program med udgangspunkt i drøftelserne på mødet.
   
 4. Til orientering

  4.1. Offentliggørelse af de opdaterede retningslinjer ved ministermøde den 8. juni 2023 samt relaterede aktiviteter v. SEK

  Sekretariatet orienterede om offentliggørelsen af de opdaterede retningslinjer ved ministermødet 8. juni og samlede i samme omgang op på multistakeholdermødet hos Etisk Handel Danmark den 21. august, som NCP’et var medarrangør af. Mødet omhandlede de opdaterede retningslinjer og involverede et oplæg herom fra OECD, et oplæg fra NCP-formanden samt en paneldebat med relevante interessenter.

  Derudover orienterede sekretariatet om planerne for igangsættelse af arbejdet med oversættelse af retningslinjerne.

  4.2. Orientering fra WPRBC og NCP Network Meeting ultimo juni 2023 v. formand og SEK

  Der blev orienteret om møderne fra Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC) og NCP Network Meeting, hvilket sekretariatet og formanden deltog i ultimo juni 2023.

  Møderne havde bl.a. peer reviews og den aktuelle opdatering af retningslinjerne på dagsordenen.

  4.3. Orientering fra ILO-kursus i Torino for NCP’er i arbejdstagerrettigheder ultimo juni 2023 v. SEK

  Sekretariatet orienterede om et kursus hos ITCLO, Torino, som et af sekretariatsmedlemmerne deltog i ultimo juni 2023. Kurset var henvendt de nationale kontaktpunkter (NCP’erne) – med deltagelse af NCP’er fra henholdsvis Danmark, Belgien, Tyskland, Portugal, Rumænien, Østrig, Irland og Luxembourg – og omhandlede problemstillinger om arbejdstagerrettigheder i ansvarlig virksomhedsadfærd.

  Kurset havde et særligt fokus på samspillet mellem OECD og ILO. 

  4.4. Næste NCP-møde 25. oktober 2023

  Sekretariatet orienterede om det kommende NCP-møde, som er planlagt til den 25. oktober 2023. 

  4.5. WPRBC og NCP Network Meetings den 6. - 9. november 2023

  Sekretariatet orienterede om de kommende møder ved WPRBC og NCP Network Meeting den 6. - 9. november 2023 hos OECD, Paris. 
   
 5. Eventuelt

  5.1. Arbejdsgruppe om offentlige indkøb i OECD

  Sekretariatet orienterede om det foreløbige arbejde i OECD's arbejdsgruppe for offentlige indkøb, som NCP Danmark indgår i. Der er foreløbigt afholdt ét indledende møde med to kommende møder i kalenderen, som forventes afviklet i løbet af oktober og november.

  Formålet med deltagelsen er at bidrage til den generelle kapacitetsopbygning i gruppen, og at videreformidle det arbejde, der sker i dansk regi. 

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Haggren, Kim Christiansen, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Søren Riis Andersen (sekretariatet), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Formanden bød velkommen.
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til godkendelse

  Der blev godkendt budget for 2023.
   
 4. Til orientering

  4.1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen

  Teamleder i ERST gav en status på CSDDD, hvor EP netop har fået godkendt tekst på CSDDD, hvorfor forslaget nu går videre til trilogforhandlinger.

  4.2.Orientering fra nordisk-baltisk seminar i Reykjavik, Island

  Der blev orienteret om det årlige netværksmøde blandt de nordiske og baltiske NCP’er, der blev afholdt den 22.-23. maj 2023. På dagsordenen var blandt andet opdatering af OECD’s retningslinjer, nye sager blandt NCP’erne samt generel videndeling og drøftelse ift. bl.a. promovering- og kommunikationsaktiviteter.

  4.3. WPRBC og NCP-møde 19.-21. juni 2023

  Der blev orienteret om det kommende møde i Working Party i OECD samt NCP netværksmøde, som begge afholdes virtuelt. Møderne vil bl.a. have fokus på, hvorledes de enkelte lande planlægger at promovere retningslinjerne.

  4.4. Forespørgsel fra OECD-sekretariatet om NCP Danmarks deltagelse i projekt vedr. ansvarlighed i offentlige indkøb

  OECD har igangsat et projekt vedr. offentlige indkøb. 2 medlemmer og én fra sekretariatet deltager indtil videre i ekspertgruppen.

  4.5. ILO-kursus i Torino for NCP’er i arbejdstagerrettigheder 26.-28. juni 2023

  Der afholdes ILO-kursus i Torino sidst i juni. Én fra sekretariatet deltager.

  4.6. Næste NCP-møde 30. august 2023

  Der blev orienteret om efterårets NCP-møder.
   
 5. Eventuelt

Tilstede: Linda Nielsen (formand), Maria Bjerre (medlem), Kim Haggren (medlem), Anne Mette Erlandsson Christiansen (medlem), Kim Christiansen (medlem), Søren Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Meciah Haugen Ngwenya (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Formanden bød velkommen.
   
 2. Status på klagesager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Haggren (online), Anne Mette Erlandsson Christiansen, Kim Christiansen, Søren Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Meciah Haugen Ngwenya (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Formanden bød velkommen. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til orientering

  3.1 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

  Teamleder i ERST’s Team Samfundsansvar gav en status på EU Parlamentets forhandlinger af CSDDD samt implementeringen af CSRD.

  3.2 Working Party on Responsible Business Conduct i Paris den 27.-29. marts

  Sekretariatet orienterede om ERST’s forhandlinger af den målrettede opdatering af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Såfremt tidsplanen holder, forventes de opdaterede retningslinjer at blive godkendt og træde i kraft ifm. OECD’s ministermøde i juni 2023.

  3.3 Nordisk-Baltisk Seminar 2023

  Sekretariatet orienterede om det årlige netværksmøde blandt de nordiske og baltiske NCP’er, der i år afholdes i Reykjavik, Island den 22.-23. maj 2023. NCP Danmark deltager med to medlemmer og én fra sekretariatet.

  3.4 NCP Danmarks budget for 2023

  Sekretariatet gav en status på NCP Danmarks budget for 2023, som stadig afventer Finansloven for 2023 og ressortomlægning.
   
 4. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen (online), Søren Riis Andersen (sekretariatet, online), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat), Cecilie Meciah Haugen Ngwenya (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Der blev budt velkommen til nyt sekretariatsmedlem Christina Bøtker Siegumfeldt.
   
 2. Til drøftelse og godkendelse

  Årsberetning 2022, handlingsplan 2023-24 samt regnskab for 2022 blev med få bemærkninger godkendt.
   
 3. Sager til orientering

  3.1 Statusmøde med Erhvervsstyrelsens direktør

  Formanden orienterede fra møde med Erhvervsstyrelsens direktør, Katrine Winding, hvor der blev udtrykt stor opbakning til NCP Danmarks arbejde fra Erhvervsstyrelsens side. 

  3.2. Dialogmøde om opdatering af OECD’s retningslinjer hos CONCITO den 3. februar

  Formanden og sekretariatet orienterede om afholdelsen af dialogmøde om opdateringen af OECD’s retningslinjer hos CONCITO den 3. februar 2023. 

  3.3. Ministermøde i OECD i Paris den 14.-15 februar 2023

  Sekretariatet berettede om, at der den 14.-15. februar 2023 var Ministermøde i OECD i Paris, hvor Camilla Hjermind, kontorchef for området for grøn og ansvarlig erhvervsudvikling i Erhvervsstyrelsen, deltog.

  3.4. OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector

  Sekretariatet orienterede om forummet som blev afholdt i forlængelse af ministermødet. NCP-medlem Kim Christiansen deltog online i mødet.

  3.5. NCP Peer Review i Slovakiet

  NCP-medlem Kim Haggren orienterede om hans deltagelse i Peer Review af det slovakiske NCP den 22.-24. februar. NCP Danmark og NCP Irland udgjorde peer review-teamet sammen med repræsentanter fra OECD-sekretariatet.

  3.6. Præsentation af Ansvarlighedstjekket

  Sekretariatet præsenterede et nyt ansvarlighedstjek, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet i forbindelse med en ny bæredygtighedsvejledning på Virksomhedsguiden målrettet SMV’er. NCP-sekretariatet har bidraget med faglig sparring ift. spørgsmål og vejledningstekster. 

  3.7. Working Party on Responsible Business Conduct i Paris den 27.-29. marts 2023 v/sekretariatet

  Sekretariatet orienterede om møde i Working Party on Responsible Business Conduct i Paris den 27.-29. marts, som Erhvervsstyrelsen deltager i. 
   
 4. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen (online), Sofia Said Birch (sekretariat, online), Julie Torup-Villadsen (sekretariat), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat), Søren Riis Andersen (sekretariat, online)

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
   
  1. Drøftelse af udkast til program for strategiseminaret, som afholdes den 22. november 2022
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen
    
  2. Formanden faciliterede en break-out session om due diligence til CSR Konferencen den 11. oktober 2022
    
  3. NCP-møde i Paris den 17. til 18. november 2022 med deltagelse af formanden, Kim Haggren og sekretariatet
    
  4. UN Global Forum afholdes i år den 28. til 30. november 2022 med deltagelse af sekretariatet
    
  5. OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector afholdes den 16. til 17. februar 2023
    
  6. Status på Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC)'s revision af OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Søren Kristian Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Søren Kristian Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
   
  1. Program for NCP Danmarks årlige strategiseminar. Seminaret forventes afholdt i efteråret 2022.
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen
    
  2. Overblik over det generelle nyhedsbillede pba. krigen i Ukraine, som kan have relevans for NCP Danmarks arbejde.
    
  3. Formanden for NCP Danmark blev interviewet i P1 den 12. maj 2022 om NCP Danmarks egen drift-sag vedr. Forsvarsministeriet.
    
  4. Orientering om Nordisk-Baltisk Seminar, der blev afholdt i Stockholm den 20. maj 2022.
    
  5. Orientering om NCP Danmarks møde med kredsen af regionale indkøbschefer, der blev afholdt den 2. juni 2022.
    
  6. Orientering om dialogmøde om EU’s direktivforslag om Corporate Sustainability Due Diligence, der blev afholdt den 14. juni, arrangeret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med NCP Danmark og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.
    
  7. Orientering om genudpegning af NCP Danmarks formand, Linda Nielsen.
    
  8. Orientering om arbejdsgruppemøde i OECD samt møde i NCP-netværket den 27. juni til 1. juli 2022 i Paris.

5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
  1. Dialogmøde om EU’s direktivforslag vedr. Corporate Sustainability Due Diligence:

   Erhvervsstyrelsen planlægger i samarbejde med NCP Danmark og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål et åbent dialogmøde om EU’s direktivforslag om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Mødet afholdes i Erhvervsstyrelsen.
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen
    
  2. Formanden for NCP Danmark deltager med oplæg på rådsmøde om CSDDD i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål den 9. maj 2022
    
  3. Nordisk-Baltisk Seminar afholdes i Stockholm den 20. maj 2022. Kim Christiansen og sekretariatet deltager fysisk, og Linda Nielsen deltager virtuelt.
    
  4. OECD’s webinar for NCP’er og Working Party on Responsible Business Conduct om CSDDD den 29. Marts 2022
    
  5. Kommunikationskampagne om tvangsarbejde på LinkedIn og NCP Danmarks hjemmeside
    
  6. Status på NCP Danmarks årsberetning for 2021
    
  7. Status på udpegning af NCP Danmarks formand
    
 5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Mette Schiøtz Sørensen (sekretariat), Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
   
  1. NCP Danmarks kommunikationsindsats:

   Sekretariatet gav en status på NCP Danmarks kommunikationsindsats, som særligt har været fokuseret på LinkedIn.
    
  2. Godkendelse af budget for 2022:

   Budgettet blev godkendt.
    
  3. Godkendelse af årsberetning for 2021:

   Årsberetningen blev godkendt.
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen:

   Sekretariatet informerede om status på EU’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Corporate Sustainability Reporting Directive og den sociale taksonomi.
  2. Status på udpegningssagen vedr. NCP Danmarks organisationsmedlemmer:

   Karin Buhmann, repræsentant for 92-gruppen, udtrådte af NCP Danmark, og Kim Christiansen overtog 92-gruppens plads. Ellers ingen ændringer i NCP Danmarks organisation.
    
  3. Drøftelse af eventuelle problemstillinger vedr. klagesagsbehandling til OECD’s Confidential Case Session den 31. januar 2022
    
  4. NCP Danmarks deltagelse i den virtuelle lancering af Institut for Menneskerettigheder og Dansk Mode & Textils Human Rights Due Diligence-vejledning den 21. februar 2022.
    
  5. NCP Danmarks skulle have deltaget i møde med de regionale indkøbschefer den 28. februar 2022, men dette er blevet udskudt.
    
 5. Eventuelt

Tidligere referater

Leder du efter referat fra et møde i NCP Danmark?

Kontakt sekretariatet pr. mail: post@ncp-danmark.dk

Se også: Årsberetninger