NCP Danmarks mødereferater

Læs referater fra NCP Danmarks møder her.

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Haggren, Kim Christiansen, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Søren Riis Andersen (sekretaria-tet), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Formanden bød velkommen.
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til godkendelse

  Der blev godkendt budget for 2023.
   
 4. Til orientering

  4.1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen

  Teamleder i ERST gav en status på CSDDD, hvor EP netop har fået godkendt tekst på CSDDD, hvorfor forslaget nu går videre til trilogforhandlinger.

  4.2.Orientering fra nordisk-baltisk seminar i Reykjavik, Island

  Der blev orienteret om det årlige netværksmøde blandt de nordiske og baltiske NCP’er, der blev afholdt den 22.-23. maj 2023. På dagsordenen var blandt andet opdatering af OECD’s retningslinjer, nye sager blandt NCP’erne samt generel videndeling og drøftelse ift. bl.a. promovering- og kommunikationsaktiviteter.

  4.3. WPRBC og NCP-møde 19.-21. juni 2023

  Der blev orienteret om det kommende møde i Working Party i OECD samt NCP netværksmøde, som begge afholdes virtuelt. Møderne vil bl.a. have fokus på, hvorledes de enkelte lande planlægger at promovere retningslinjerne.

  4.4. Forespørgsel fra OECD-sekretariatet om NCP Danmarks deltagelse i projekt vedr. ansvarlighed i offentlige indkøb

  OECD har igangsat et projekt vedr. offentlige indkøb. 2 medlemmer og én fra sekretariatet deltager indtil videre i ekspertgruppen.

  4.5. ILO-kursus i Torino for NCP’er i arbejdstagerrettigheder 26.-28. juni 2023

  Der afholdes ILO-kursus i Torino sidst i juni. Én fra sekretariatet deltager.

  4.6. Næste NCP-møde 30. august 2023

  Der blev orienteret om efterårets NCP-møder.
   
 5. Eventuelt

Tilstede: Linda Nielsen (formand), Maria Bjerre (medlem), Kim Haggren (medlem), Anne Mette Erlandsson Christiansen (medlem), Kim Christiansen (medlem), Søren Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Meciah Haugen Ngwenya (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Formanden bød velkommen.
   
 2. Status på klagesager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Haggren (online), Anne Mette Erlandsson Christiansen, Kim Christiansen, Søren Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Meciah Haugen Ngwenya (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Formanden bød velkommen. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til orientering

  3.1 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

  Teamleder i ERST’s Team Samfundsansvar gav en status på EU Parlamentets forhandlinger af CSDDD samt implementeringen af CSRD.

  3.2 Working Party on Responsible Business Conduct i Paris den 27.-29. marts

  Sekretariatet orienterede om ERST’s forhandlinger af den målrettede opdatering af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Såfremt tidsplanen holder, forventes de opdaterede retningslinjer at blive godkendt og træde i kraft ifm. OECD’s ministermøde i juni 2023.

  3.3 Nordisk-Baltisk Seminar 2023

  Sekretariatet orienterede om det årlige netværksmøde blandt de nordiske og baltiske NCP’er, der i år afholdes i Reykjavik, Island den 22.-23. maj 2023. NCP Danmark deltager med to medlemmer og én fra sekretariatet.

  3.4 NCP Danmarks budget for 2023

  Sekretariatet gav en status på NCP Danmarks budget for 2023, som stadig afventer Finansloven for 2023 og ressortomlægning.
   
 4. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen (online), Søren Riis Andersen (sekretariatet, online), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat), Cecilie Meciah Haugen Ngwenya (sekretariat), Christina Bøtker Siegumfeldt (sekretariat)

 1. Velkommen v/formanden

  Der blev budt velkommen til nyt sekretariatsmedlem Christina Bøtker Siegumfeldt.
   
 2. Til drøftelse og godkendelse

  Årsberetning 2022, handlingsplan 2023-24 samt regnskab for 2022 blev med få bemærkninger godkendt.
   
 3. Sager til orientering

  3.1 Statusmøde med Erhvervsstyrelsens direktør

  Formanden orienterede fra møde med Erhvervsstyrelsens direktør, Katrine Winding, hvor der blev udtrykt stor opbakning til NCP Danmarks arbejde fra Erhvervsstyrelsens side. 

  3.2. Dialogmøde om opdatering af OECD’s retningslinjer hos CONCITO den 3. februar

  Formanden og sekretariatet orienterede om afholdelsen af dialogmøde om opdateringen af OECD’s retningslinjer hos CONCITO den 3. februar 2023. 

  3.3. Ministermøde i OECD i Paris den 14.-15 februar 2023

  Sekretariatet berettede om, at der den 14.-15. februar 2023 var Ministermøde i OECD i Paris, hvor Camilla Hjermind, kontorchef for området for grøn og ansvarlig erhvervsudvikling i Erhvervsstyrelsen, deltog.

  3.4. OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector

  Sekretariatet orienterede om forummet som blev afholdt i forlængelse af ministermødet. NCP-medlem Kim Christiansen deltog online i mødet.

  3.5. NCP Peer Review i Slovakiet

  NCP-medlem Kim Haggren orienterede om hans deltagelse i Peer Review af det slovakiske NCP den 22.-24. februar. NCP Danmark og NCP Irland udgjorde peer review-teamet sammen med repræsentanter fra OECD-sekretariatet.

  3.6. Præsentation af Ansvarlighedstjekket

  Sekretariatet præsenterede et nyt ansvarlighedstjek, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet i forbindelse med en ny bæredygtighedsvejledning på Virksomhedsguiden målrettet SMV’er. NCP-sekretariatet har bidraget med faglig sparring ift. spørgsmål og vejledningstekster. 

  3.7. Working Party on Responsible Business Conduct i Paris den 27.-29. marts 2023 v/sekretariatet

  Sekretariatet orienterede om møde i Working Party on Responsible Business Conduct i Paris den 27.-29. marts, som Erhvervsstyrelsen deltager i. 
   
 4. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen (online), Sofia Said Birch (sekretariat, online), Julie Torup-Villadsen (sekretariat), Alexander Sienczak Knudsen (sekretariat), Søren Riis Andersen (sekretariat, online)

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
   
  1. Drøftelse af udkast til program for strategiseminaret, som afholdes den 22. november 2022
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen
    
  2. Formanden faciliterede en break-out session om due diligence til CSR Konferencen den 11. oktober 2022
    
  3. NCP-møde i Paris den 17. til 18. november 2022 med deltagelse af formanden, Kim Haggren og sekretariatet
    
  4. UN Global Forum afholdes i år den 28. til 30. november 2022 med deltagelse af sekretariatet
    
  5. OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector afholdes den 16. til 17. februar 2023
    
  6. Status på Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC)'s revision af OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Søren Kristian Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Søren Kristian Riis Andersen (sekretariat), Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
   
  1. Program for NCP Danmarks årlige strategiseminar. Seminaret forventes afholdt i efteråret 2022.
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen
    
  2. Overblik over det generelle nyhedsbillede pba. krigen i Ukraine, som kan have relevans for NCP Danmarks arbejde.
    
  3. Formanden for NCP Danmark blev interviewet i P1 den 12. maj 2022 om NCP Danmarks egen drift-sag vedr. Forsvarsministeriet.
    
  4. Orientering om Nordisk-Baltisk Seminar, der blev afholdt i Stockholm den 20. maj 2022.
    
  5. Orientering om NCP Danmarks møde med kredsen af regionale indkøbschefer, der blev afholdt den 2. juni 2022.
    
  6. Orientering om dialogmøde om EU’s direktivforslag om Corporate Sustainability Due Diligence, der blev afholdt den 14. juni, arrangeret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med NCP Danmark og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.
    
  7. Orientering om genudpegning af NCP Danmarks formand, Linda Nielsen.
    
  8. Orientering om arbejdsgruppemøde i OECD samt møde i NCP-netværket den 27. juni til 1. juli 2022 i Paris.

5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
  1. Dialogmøde om EU’s direktivforslag vedr. Corporate Sustainability Due Diligence:

   Erhvervsstyrelsen planlægger i samarbejde med NCP Danmark og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål et åbent dialogmøde om EU’s direktivforslag om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Mødet afholdes i Erhvervsstyrelsen.
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen
    
  2. Formanden for NCP Danmark deltager med oplæg på rådsmøde om CSDDD i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål den 9. maj 2022
    
  3. Nordisk-Baltisk Seminar afholdes i Stockholm den 20. maj 2022. Kim Christiansen og sekretariatet deltager fysisk, og Linda Nielsen deltager virtuelt.
    
  4. OECD’s webinar for NCP’er og Working Party on Responsible Business Conduct om CSDDD den 29. Marts 2022
    
  5. Kommunikationskampagne om tvangsarbejde på LinkedIn og NCP Danmarks hjemmeside
    
  6. Status på NCP Danmarks årsberetning for 2021
    
  7. Status på udpegning af NCP Danmarks formand
    
 5. Eventuelt

Tilstede: Formand Linda Nielsen, Maria Bjerre, Kim Christiansen, Kim Haggren, Anne Mette Erlandsson Christiansen, Mette Schiøtz Sørensen (sekretariat), Cecilie Haugen Ngwenya (sekretariat), Sofia Said Birch (sekretariat), Julie Torup-Villadsen (sekretariat).

 1. Velkommen v/formanden
   
 2. Status på klager

  Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
   
 3. Til drøftelse
   
  1. NCP Danmarks kommunikationsindsats:

   Sekretariatet gav en status på NCP Danmarks kommunikationsindsats, som særligt har været fokuseret på LinkedIn.
    
  2. Godkendelse af budget for 2022:

   Budgettet blev godkendt.
    
  3. Godkendelse af årsberetning for 2021:

   Årsberetningen blev godkendt.
    
 4. Til orientering
  1. Nyt fra Erhvervsstyrelsen:

   Sekretariatet informerede om status på EU’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Corporate Sustainability Reporting Directive og den sociale taksonomi.
   ​​​​​​​
  2. Status på udpegningssagen vedr. NCP Danmarks organisationsmedlemmer:

   ​​​​​​​Karin Buhmann, repræsentant for 92-gruppen, udtrådte af NCP Danmark, og Kim Christiansen overtog 92-gruppens plads. Ellers ingen ændringer i NCP Danmarks organisation.
    
  3. Drøftelse af eventuelle problemstillinger vedr. klagesagsbehandling til OECD’s Confidential Case Session den 31. januar 2022
    
  4. NCP Danmarks deltagelse i den virtuelle lancering af Institut for Menneskerettigheder og Dansk Mode & Textils Human Rights Due Diligence-vejledning den 21. februar 2022.
    
  5. NCP Danmarks skulle have deltaget i møde med de regionale indkøbschefer den 28. februar 2022, men dette er blevet udskudt.
    
 5. Eventuelt

Tidligere referater

Leder du efter referat fra et møde i NCP Danmark?

Kontakt sekretariatet pr. mail: post@ncp-danmark.dk

Se også: Årsberetninger